header image

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

REKISTERINPITÄJÄ: Service Group Kuopio Oy, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio, Y-tunnus: 2515161-4  toimisto@kyytilinja.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA: Asiakaspalvelu, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio, puhelin 017 5500 815

REKISTERIN NIMI: Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: Asiakkaiden (yritys- ja henkilöasiakkaat) ja yhteistyökumppaneiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakaspalvelu
 • Laskutustoimintojen toteuttaminen sekä yritys- että henkilöasiakkaille
 • Palautteiden ja reklamaatioiden selvittäminen
 • Lakiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
 • Viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukainen säilytys- raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
 • Tiedottaminen yritysasiakkaille

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: Rekisteri pitää sisällään Asiakkaan (henkilön tai yrityksen) yhteystiedot ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot:

 • Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Asiakasnumero/Y-tunnus – Asiakastyyppi, yritys vai yksityinen
 • Tilatut tuotteet ja palvelut
 • Tilaus- ja laskutushistoria
 • Reklamaatiot ja palautteet

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Rekisterin tiedot kerätään pääosin rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen alkaessa. Asiakassuhde alkaa, kun asiakas tilaa rekisterinpitäjän palvelun. Lisäksi tiettyjä tietoja saadaan suoraan viranomaiselta tai muulta siihen valtuutetulta taholta palve-lun asiakkaalle saattamiseksi.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voimassa oleviin lakisääteisiin perusteisiin tai sopimuksiin pohjautuva tietojen luovuttaminen viranomaisille tai muille kolmansille tahoille, kuten Kelan suorakorvaustoimintaan liittyvien tietojen luovuttaminen Semel Oy:lle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

 • Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
 • ATK:lla käsitelty aineisto on työntekijäkohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Pääkäyttäjä hallinnoi käyttäjätunnuksia ja määrittelee mihin tietoihin työntekijöillä on pääsy.

TARKASTUSOIKEUS: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada itseään koskevat henkilö tai yritystään koskevat tiedot.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA: Väärät tiedot on oikeus pyytää korjattavaksi oikeiksi.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET: Omat henkilötiedot voi saada allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä toimittamalla sen rekisterinpitäjän toimistoon rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Aika on sovittava ennakkoon sähköpostitse ”Aihe: Tietopyyntö” osoitteeseen: toimisto@kyytilinja.fi

Pyyntöä esitettäessä on todistettava oma henkilöllisyys. Tietojen luovuttamisesta sovitaan pyyntöä vastaanottaessa.

Evästeet: